หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ / ประกาศรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
 
 
สท0023.3/ว688 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater Bank ตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่ อปท.  [ 23 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว686 แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ [ 23 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว685 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว683 1-รายงานผลการดำเนินงาน e-plan เดือนเมษายน 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว683 2-รายงานผลการดำเนินงาน e-plan เดือนเมษายน 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1884 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว682 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว680 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 3 เพิ่มเติม  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว679 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท 0023.3/ว676 1-เชิญประชุม อปท. ละ 2 ท่าน การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ด้านแหล่งน้ำและด้านถนน [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท 0023.3/ว676 2-เชิญประชุม อปท. ละ 2 ท่าน การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ด้านแหล่งน้ำและด้านถนน [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท 0023.3/ว676 3-เชิญประชุม อปท. ละ 2 ท่าน การจัดทำข้อมูลแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ด้านแหล่งน้ำและด้านถนน [ 22 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว684 จัดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว677 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว1847 การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ [ 21 พ.ค. 2562 ]     
1-ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย CCIS และ SIS [ 21 พ.ค. 2562 ]     
2-ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย CCIS และ SIS [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1822 การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว669 ประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 17 พ.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว668 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
วารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีค.-พค.62 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำอเ [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุถวาย [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
โครงการสำรวจความเสียหายจากวาตภัย [ 19 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องป [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๑.๒,๓,๔,๖,๙,๑๐ และ ๑๑ [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ซื้อวัสดุโครงการ [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนว [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่ [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้ [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๕ [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 45 
ทต.บ้านสวน ประชาสัมพันธ์ การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างของการประปาส่ [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นครเดิฐ โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 (กิจกรรมผ้ามัดย้อม) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
 
 

วัดปัจจันตคารามวาสี  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 601  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ย. 2558)    อ่าน 884  ตอบ 0  


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป หมู่ [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๙ [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถมาสด้า บจ ๘๓๕๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘ [ 14 ก.พ. 2562 ]วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ [ 11 ก.พ. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๑๖-๐ [ 25 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดริ้วขบวน ?นครเดิมเมืองโบราณ การเกษตรยิ่งใหญ่ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง? [ 15 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมเครื่องแต่งกาย ของธิดาศรีนคร และนักร้องชาย, หญิง โดยวิ [ 15 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๑๖-๐ [ 11 ม.ค. 2562 ]ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ของกองการศึกษาฯ โดยวิ [ 8 ม.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเ [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อกระเป๋า และวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยว [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพ [ 19 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 14 พ.ย. 2561 ]

อบต.หนองตูม สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองมะพลับ สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.คลองยาง สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player